انواع بادام

انواع بادام

نهال انواع بادام (تونو،سوپرنوا،شاهرودی،فرانیسوو….)

مخصوص  دیم ،کاشت در زمستان

فروشگاه آسودگی خاطر

 جهت دریافت قیمت تماس حاصل فرمایید

توضیحات

نهال انواع بادام (تونو،سوپرنوا،شاهرودی.،فرانیس…….)

مخصوص  دیم ،کاشت در زمستان

فروشگاه آسودگی خاطر

X