پودر کوکسی میسین

پودر کوکسی میسین

پودر کوکسی میسین باریج

محصولی از شرکت باریج اسانس 

پیشگیری و کنترل کوکسیدیوز طیور ناشی از گونه های مختلف  آیمریا

توضیحات

پودر کوکسی میسین باریج

محصولی از شرکت باریج اسانس 

پیشگیری و کنترل کوکسیدیوز طیور ناشی از گونه های مختلف  آیمریا

X