پودر اشتها آور اپتونیک

پودر اشتها آور اپتونیک

پودر اشتها آوراپتونیک 

محصولی از شرکت باریج اسانس

موارد مصرف در گاو گوسفند و بز

درمان کم اشتهایی و بی اشتهایی 

ناشی از عواملی مانند :سوء هاضمه ساده ،آتونی شکمبه،انباشتگی شکمبه و عدم نشخوار

جهت دریافت قیمت تماس بگیرید

توضیحات

پودر اشتها آوراپتونیک 

محصولی از شرکت باریج اسانس

موارد مصرف در گاو گوسفند و بز

درمان کم اشتهایی و بی اشتهایی 

ناشی از عواملی مانند :سوء هاضمه ساده ،آتونی شکمبه،انباشتگی شکمبه و عدم نشخوار

X