پخش عمده گوشت

پخش عمده گوشت

پخش عمده گوشت قرمز

عرضه و پخش گوشت قرمز ،گرم و تازه در فروشگاه آنلاین آسودگی خاطر

گوشت گرم و تازه گوسفند و گوساله جهت سوپر مارکتها ،قصابیها ،فروشگاه ها ، مصارف رستورانی

تالار ها، مراسمها ی مختلف ،مساجدآشپزخانه ادارات ،کارکنان کارخانجات و شرکتها ،……..

توضیحات

پخش عمده گوشت قرمز

عرضه و پخش گوشت قرمز ،گرم و تازه در فروشگاه آنلاین آسودگی خاطر

گوشت گرم و تازه گوسفند و گوساله جهت سوپر مارکتها ،قصابیها ،فروشگاه ها ، مصارف رستورانی

تالار ها، مراسمها ی مختلف ،مساجدآشپزخانه ادارات ،کارکنان کارخانجات و شرکتها ،……..

X