مکمل گاو خشک و تلیسه

مکمل گاو خشک و تلیسه

مزایا استفاده از این مکمل

میزان استاندارد از مینرالها ویتامینهای مورد نیاز گاو خشک اوایل دوره خشکی

رسیدن به سن مناسب تلقیح و زایش در زمان مناسب همراه با نگاه اقتصادی

 

 

 

 

جهت دریافت قیمت تماس حاصل فرمایید

ازسال سفارش به سراسر کشور

توضیحات

مزایای استفاده از این مکمل

میزان استاندارد از مینرالها ویتامینهای مورد نیاز گاو خشک اوایل دوره خشکی

رسیدن به سن مناسب تلقیح و زایش در زمان مناسب همراه با نگاه اقتصادی

 

جهت دریافت قیمت تماس حاصل فرمایید

ارسال سفارش به سراسر کشور

X