مایکو سیدین

مایکو سیدین

مایکوسیدین باریج

محصول از شرکت باریج اسانس

داروی ضد قارچ جلدی برای درمان عفونتهای قارچی 

در سگ گربه گوسفند و گاو 

توضیحات

مایکوسیدین باریج

محصول از شرکت باریج اسانس

داروی ضد قارچ جلدی برای درمان عفونتهای قارچی 

در سگ گربه گوسفند و گاو 

X