لاکسا دام باریج

لاکسا دام باریج

محلول خوراکی لاسا دام

محصولی از شرکت باریج

در مصرف دامپزشکی(گوسفند،بز،گاو،سگ)

ملین و درمان یبوست ،انباشتگی شکمبه،

دفع مواد سمی،کولیک ناشی از احتباس مدفوع در دامها

توضیحات

محلول خوراکی لاکسا دام

محصولی از شرکت باریج

در مصرف دامپزشکی(گوسفند،بز،گاو،سگ)

ملین و درمان یبوست ،انباشتگی شکمبه،

دفع مواد سمی،کولیک ناشی از احتباس مدفوع در دامها

X