دام زنده

دام زنده

     خرید و فروش انواع دام زنده (گوساله پرواری،تلیسه،گاو شیری،گوسفند زنده،انواع بز،…….،)

       در فروشگاه آنلاین آسودگی خاطر

       ضمن تماس با مدیر سایت امکان بازدید از دام فراهم خواهد شد

   قابل ارسال به سراسر کشور 

توضیحات

     خرید و فروش انواع دام زنده    (گوساله پرواری،تلیسه،گاو شیری،گوسفند زنده ،انواع بز،…….،)

       در فروشگاه آنلاین آسودگی خاطر

       ضمن تماس با مدیر سایت امکان بازدید از دام فراهم خواهد شد

   قابل ارسال به سراسر کشور 

X