خرید و فروش دام

خرید و فروش دام

عرضه انواع دام  جهت نگهداری و پرورش 

(گاو شیری،گوساله  داشتی و پرواری ؛بز سانن،گوسفند زنده،………،)

عرضه (گوسفند زنده،گوساله پرواری،……..)جهت مراسمها ،اعیاد وجشنهای  شما 

قبول آنلاین سفارش و ارسال به محل

فروشگاه آنلاین آسودگی خاطر

ارسال به سراسر کشور

توضیحات

عرضه انواع دام زنده جهت نگهداری و پرورش 

(گاو شیری،گوساله  داشتی و پرواری ؛بز سانن،گوسفند زنده،………،)

عرضه (گوسفند زنده،گوساله پرواری،……..)جهت مراسمها ،اعیاد و جشنهای  شما 

قبول آنلاین سفارش و ارسال به محل

فروشگاه آنلاین آسودگی خاطر

ارسال به سراسر کشور

X