اورتینکس باریج

اورتینکس باریج

محلول اورتینکس باریج

محصولی از شرکت باریج اسانس

فرآورده طبیعی قابل استفاده در پرورش طیور ارگانیک

کنترل و درمان اختلالت کلیوی طیور

توضیحات

محلول اورتینکس باریج

محصولی از شرکت باریج اسانس

فرآورده طبیعی قابل استفاده در پرورش طیور ارگانیک

کنترل و درمان اختلالت کلیوی طیور

X