استارتر گوساله

استارتر گوساله

مزایای استفاده از استارتر 

افزایش خوراک مصرفی ،بهبود یکنواختی رشد گوساله های گله

بهبودو توسعه دستگاه گوارش

بهبود سیستم ایمنی و مقاومت بدن گوساله

بهبود ضریب تبدیل

افزایش وزن بدن جلوگیری از مصرف انتخابی گوساله

توضیحات

تغذیه و رشد مناسب گوساله ها در مدیریت مناسب گله های شیری اهمیت بسزایی دارد .با توجه به سعی دامداران برای از شیر گیری

هرچه سریعتر گوساله ها ،تکامل سریع دستگاه گوارش به خصوص شکمبه تغذیه گوساله با جیره بالانس با بهترین  مواد اولیه از اهمیت بسزایی برخوردار است .

گوساله ای که از نرخ رشد مناسب  بر خوردار باشد میتواند در سن تلقیح به وزن مناسب برسد و با کمترین مشکل اولین زایمان خود را انجام داده و تبدیل به گاو شیری پرتوان در گله گردد.

در زمان مصرف خوراک استارتر به صورت پلت،پاپیلارهای شکمبه رشد کاملتری خواهند داشت

X